De website: www.hierhoorikthuis.nl is onderdeel van Cornelissen aannemingsbedrijf en Cornelissen service en onderhoud.

Dit is de privacyverklaring van Cornelissen Aannemingsbedrijf B.V. ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16087030 en de privacyverklaring van Cornelissen Service en Onderhoud B.V. ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59332573.
Cornelissen Aannemingsbedrijf B.V. en Cornelissen Service en Onderhoud B.V. zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens Cornelissen Aannemingsbedrijf B.V.:

Email: info@cornelissenbouw.nl
Telefoon: (0486) 451608
Bezoekadres: Boekelsedijk 22a, 5411 NX Zeeland
Postbus: 43, 5410 AA Zeeland


Contactgegevens Cornelissen Service en Onderhoud B.V.:

Email: onderhoud@cornelissenbouw.nl
Telefoon: (0486) 477180
Bezoekadres: Boekelsedijk 22a, 5411 NX Zeeland
Postbus: 43, 5410 AA Zeeland

Cornelissen Aannemingsbedrijf B.V. en Cornelissen Service en Onderhoud B.V. worden in deze privacy verklaring gezamenlijk aangeduid als ‘Cornelissen’.


Verwerking persoonsgegevens

Cornelissen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Cornelissen en/of omdat u deze zelf aan Cornelissen heeft verstrekt t.b.v. het tot stand komen van een (arbeids)overeenkomst en om te voldoen aan de wetgeving zoals, maar niet uitsluitend, bijvoorbeeld de wet poortwachter of onze belastingaangifte.

Cornelissen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Cornelissen verwerkt gegevens op basis van een van de zes wettelijke grondslagen, zijnde ‘Toestemming’, ‘Wettelijke verplichting’, ‘Vitale belangen’, ‘Algemeen belang’, ‘Gerechtvaardigde belangen’ of ‘Overeenkomst’.

Wanneer betrokkene geen gehoor geeft aan het verzoek tot verstrekking van de benodigde persoonsgegevens voor een van bovenstaande doelen kan er geen overeenkomst tot stand komen.


Geautomatiseerde besluitvorming

Cornelissen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cornelissen) bij betrokken is.


Bewaartermijn persoonsgegevens

Cornelissen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de ‘Archiefwet’ is vereist.


Delen van persoonsgegevens met derden

Cornelissen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Cornelissen een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cornelissen en blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cornelissen deelt geen gegevens met derden buiten de EU.


Cookies, of vergelijkbare technieken

Cornelissen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Cornelissen gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Cornelissen hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Een web beacon

Een web beacon (of een pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een site dat gebruikt wordt om verkeer op een site in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van web beacons verschillende gegevens van je opgeslagen. Voor meer informatie ziet u: https://www.facebook.com/policy/cookies

Rechten voor het inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cornelissen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Cornelissen van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cornelissenbouw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Cornelissen u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Cornelissen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Beveiliging van persoonsgegevens

Cornelissen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cornelissenbouw.nl.